Klub Karate Kyokushin Chikara, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53, Kielce - tel. 512 020 686, email: biuro@karate-kielce.pl, nr konta 95 1540 1014 2005 0000 0609 0001

Regulamin

        

        

Regulamin Klubu Karate Kyokushin „Chikara”

   

§ 1

Warunki uczestnictwa w zajęciach Klubu Karate Kyokushin „CHIKARA”:


1. Zapoznanie się i przestrzeganie regulaminów, procedur i innych dokumentów dotyczących członkostwa w Klubie Karate Kyokushin „Chikara” oraz zajęć sportowo - rekreacyjnych Klubu Karate Kyokushin „Chikara” zwanym dalej „Klubem”.
2. Wypełnienie i przesłanie Deklaracji Członkowskiej poprzez link internetowy udostępniony przez Klub Karate Kyokushin „Chikara” na swoich stronach internetowych i portalach spłecznościowych oraz za pośrednictwem instruktorów i innych pracowników Klubu.
3. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z udzieleniem zgody (uczestników lub ich opiekunów prawnych) na korzystanie z dóbr osobistych w postaci wizerunku osób biorących udział w zajęciach przez organizowanych przez Klub.
4. Wniesienie opłaty wpisowej i terminowe regulowanie miesięcznych składek członkowskich.
5. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.
6. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach w przypadku niepełnoletnich uczestników zajęć.

§ 2

Organizacja zajęć:


1. Struktura zajęć umożliwia uwzględnienie indywidualnych potrzeb każdego z ćwiczących zależnie od wieku i poziomu zaawansowania.
2. Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy, gdy liczba aktywnie ćwiczących w tej grupie jest mniejsza niż 10 osób i przeniesienia uczestników do innej grupy o tym samym poziomie.
3. Zajęcia każdej z grup odbywają się według tygodniowego harmonogramu zajęć.
4. W przypadku niedyspozycji instruktora lub innych zdarzeń losowych Klub zastrzega sobie prawo do ustalenia zastępstwa, przeniesienia zajęć na inny termin lub do ich odwołania.
5. Zajęcia nie odbywają się w dniach świątecznych.
6. Wszystkie informacje dotyczące organizacji zajęć tygodniowych i dodatkowych umieszczane będą na tablicy ogłoszeń lub na portalach internetowych Klubu.
7. Wszystkie rzeczy osobiste w czasie zajęć powinny być zostawione i zabezpieczone w szatni. Za przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki Klub nie ponosi odpowiedzialności.
8. Na terenie prowadzenia zajęć obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz uczestniczenia w zajęciach pod ich wpływem.
9. Uczestnicy zajęć muszą posiadać aktualne bania sportowo - lekarskie z adnotacją lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w tego typu zajęciach. Fakt posiadania zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach, uczestnicy treningów lub ich przedstawiciele ustawowi (w przypadku niepełnoletnich Członków Klubu) poświadczają stosownym oświadczeniem w Deklaracji Członkowskiej.

§ 3

Uczestnicy zajęć są zobowiązani do:


1. Punktualnego przybywania na zajęcia, zdyscyplinowania i aktywnego udziału w treningach.
2. Posiadania ochraniaczy osobistych umożliwiających bezpieczny trening oraz stroju sportowego umożliwiającego bezpieczny trening.
3. Przestrzegania zasad zachowania ujętych w Etykiecie dojo.
4. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz wykonywania wszystkich poleceń instruktorów.
5. Uczestnictwa w zawodach, pokazach i innych imprezach zaplanowanych przez instruktorów.
6. Poinformowaniu instruktora o:
- złym samopoczuciu lub ewentualnej kontuzji przed rozpoczęciem zajęć lub w trakcie zajęć, jeśli złe samopoczucie lub kontuzja wystąpi podczas zajęć,
- planowanej dłuższej nieobecności, zwłaszcza wtedy, gdy nieobecność ta dotyczy pokazów, turniejów, zawodów
7. Przestrzegania zasad kultury osobistej, poszanowania mienia Klubu oraz pozostawiania po sobie porządku.
8. Dbania o dobre imię Klubu, pomocy młodszym i słabszym członkom zespołu, zarówno w trakcie zajęć jak i poza nimi.
9. Właściwego zachowywania się, zgodnego z przepisami prawa, etyką sportową oraz stosownymi regulaminami oraz normami społecznymi. Złe zachowanie podczas zajęć (żucie gumy, używanie brzydkich słów, wyśmiewanie koleżanek i kolegów, rozmawianie, przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć, powodowanie sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników zajęć itp.) może spowodować odmowę uczestnictwa w zajęciach. Powtarzanie się negatywnych zachowań może spowodować skreślenie uczestnika zajęć z listy członków Klubu i wydanie czasowego lub stałego zakazu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub.

§ 4

Opłaty członkowskie:


1. Każdy uczestnik zajęć Klubu jest zobowiązany do uregulowania należności wpisowej na dany rok szkolny.
2. Opłaty za dane zajęcia i egzaminy na stopnie są ustalane na początku każdego sezonu. Ich wysokość uwzględnia ilość zajęć, liczebność grup oraz zajęcia dodatkowe z instruktorami zewnętrznymi.
3. Opłaty za zajęcia należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
4. Opłata miesięczna nie podlega zmniejszeniu ani zwrotowi w razie nieobecności lub rezygnacji z udziału w zajęciach.
5. Klub ma prawo wezwać uczestnika zajęć lub jego opiekuna prawnego do uregulowania zaległych opłat członkowskich oraz zakazać uczestnikowi udziału w zajęciach do czasu uregulowania zaległych składek, a w przypadku nie uregulowania zaległych składek w wyznaczonym terminie skreślić uczestnika zajęć z listy członków Klubu.
6. Opiekun prawny/ uczestnik pokrywają koszty stroju na mistrzostwa i konkursy – rodzaj stroju ustala instruktor.
7. Opiekun prawny/ uczestnik pokrywa koszty licencji oraz koszty związane z wyjazdem na konkursy, przeglądy, turnieje i mistrzostwa.
8. Dokonanie wpłat zgodnych z niniejszym regulaminem upoważnia uczestnika do:
- brania udziału w zajęciach grupy treningowej,
- za zgodą instruktora do nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach innych grup treningowych (zgoda dotyczy dobrania odpowiedniego poziomu zaawansowania grupy dodatkowej),
- korzystania z konsultacji wszystkich instruktorów,
- uczestnictwa w egzaminach za zgodą instruktora prowadzącego,
- uczestnictwa w integracyjnych zajęciach dodatkowych organizowanych przez Klub.
9. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
10. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia opłat składki członkowskiej, niezależnie od przyczyny nieobecności oraz czasu jej trwania.
11. Członkowie klubu mogą uczestniczyć w obozach, wycieczkach i egzaminach organizowanych przez Klub. Koszt udziału pokrywa uczestnik / opiekun prawny.
12. Klub ma prawo ustalić indywidualne wysokości i zasady opłacania składek członkowskich dla uczestników zajęć zakwalifikowanych do sportowej kadry zawodniczej Klubu „TEAM CHIKARA”.
13. Drugiej osobie z najbliższej rodziny przysługuje 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) zniżki przy opłacaniu składek członkowskich. Trzecia i każda kolejna osoba z najbliższej rodziny, będąca Członkiem Klubu, jest zwolniona z opłacania składek członkowskich.

§ 5

Pozostałe postanowienia:


1. W trakcie treningów rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się nie kontaktować z uczestnikami zajęć, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
2. Rodzic / opiekun prawny nie może przebywać na sali treningowej w trakcie zajęć i przeszkadzać trenerowi / instruktorowi w prowadzeniu zajęć.
3. Na sali treningowej w trakcie zajęć przebywają tylko uczestnicy zajęć i prowadzący trening.
4. Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się do nie podważania autorytetu trenera.
5. Prowadzący zajęcia zapewnia opiekę niepełnoletnim uczestnikom zajęć tylko w trakcie trwania treningu. Przed treningiem i po treningu za niepełnoletnich uczestników zajęć odpowiada rodzic lub inny opiekun prawny.
6. Rezygnacja uczestnika zajęć z członkostwa w Klubie powinna nastąpić poprzez poinformowanie o tym fakcie Klubu przez uczestnika zajęć lub jego opiekuna prawnego.
7. Klub może kontaktować się z uczestnikami zajęć lub ich opiekunami prawnymi telefonicznie (połączenie telefoniczne, sms/mms), przez portale internetowe powiązane z Klubem, przez komunikatory internetowe, przez ogłoszenia umieszczane w siedzibie Klubu i/lub w miejscach prowadzenia zajęć, przez e-mail lub listownie.